Profil praktyki

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie specjalizacji:

 • prawo cywilne: kompleksowo prowadzimy sprawy, świadcząc usługi zastępstwa procesowego stron, a także sporządzamy pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, wszelkie pisma procesowe oraz zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze;
 • prawo karne: obrona oskarżonych w procesach karnych i we wszystkich fazach postępowania karnego, a także reprezentujemy pokrzywdzonych i działamy w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego;
 • prawo spółdzielcze z uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych: kompleksowa obsługa prawna spółdzielni, obsługa organów statutowych spółdzielni – zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń;
 • prawo spółek handlowych: obsługa tworzenia i rejestracji spółki, sprawy korporacyjne, przekształcenia spółek i obsługa organów spółek handlowych;
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacja zadłużeń;
 • obsługa transakcji rynku nieruchomości z zagadnieniami prawa budowlanego;
 • reprywatyzacja: odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez Państwo, prowadzimy też sprawy o odszkodowania za przejęte przez Państwo lub skomunalizowane mienie;
 • prawo administracyjne i sądowo-administracyjne;
 • windykacja należności: pełna obsługa obejmująca etapy: przedsądowy, sądowy i egzekucyjny;
 • prawo pracy;
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej: opracowujemy umowy licencyjne, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp. oraz prowadzimy sprawy sądowe obejmujące realizację roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej lub przemysłowej;
 • prawo zamówień publicznych: obsługujemy procedury przetargowe dla zamawiających jak i reprezentujemy uczestników postępowania w protestach i odwołaniach, reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • postępowania podatkowe oraz odwoławcze w zakresie kontroli skarbowej i podatkowej;
 • postępowania egzekucyjne w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, prowadzimy także sądowe postępowania przeciwegzekucyje.